Pomoc

Budżet

Obywatelski

w Radzyminie

ZAGŁOSUJ NA JEDEN WYBRANY PROJEKT!
MIESZKAŃCY WYBIERAJĄ - GMINA ZREALIZUJE


Lista projektów

czym jest budżet obywatelski?
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Radzymin!


Rusza III edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez uprawnione osoby. W tym roku zmieniają się zasady naboru wniosków oraz reguły głosowania mieszkańców na wybrane projekty. Procedurę Budżetu Obywatelskiego na rok 2018  reguluje zarządzenie Burmistrza  Krzysztofa Chacińskiego Nr 0050.92.2017 z dnia  3 października 2017 r.

Przyjęty  regulamin określa w szczególności wymogi dotyczące propozycji  realizacji zadań, sposób zgłaszania projektów, kryteria oceny formalnej, sposób i warunki głosowania.  Dotychczasowa praktyka  wskazuje, że mieszkańcy wysoko oceniają  użyteczność tego instrumentu partycypacyjnego, dlatego też została znacznie poszerzona pula środków  na ten cel  – do kwoty 750 000 zł. Rozwój  współpracy Gminy ze społecznością lokalną jest ukierunkowany w stronę pobudzenia aktywności mieszkańców i włączenia ich w działania służące  wszechstronnemu rozwojowi.  Na bazie doświadczeń z I i II edycji  Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego można stwierdzić, że  w znacznym stopniu  przyczynia się  on do wzrostu zaangażowania mieszkańców w sprawy  naszej Gminy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Skutecznie zachęca  również do dyskusji o potrzebach mikrospołeczności oraz  dostarcza   władzom samorządowym informacji o  miejscowych problemach  i oczekiwaniach. Budżet Obywatelski jest więc  efektywnym narzędziem do animacji  społecznej.  Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do lepszego zrozumienia jego istoty i do budowania wzajemnego zaufania,  będącego fundamentem dobrej współpracy .
Kluczem do sukcesu Budżetu Obywatelskiego jest przede wszystkim komunikacja z mieszkańcami, zapraszamy więc do współpracy  na każdym etapie jego realizacji.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji znajdują się na stronach internetowych:
www.konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski lub www.bip.radzymin.pl,lub www.radzymin.pl

Informacje udzielane są również  telefonicznie  pod numerem tel. 22 6676853, tel. kom. 600 933 916, pocztą elektroniczną pod adresem budzetobywatelski@radzymin.pl, inforad@radzymin.pl  oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin pok. nr 34.


Referat Partycypacji i Polityki Społecznej


Ogłoszenie Burmistrza
o konsultacjach społecznych dot. Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

I. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań z zakresu kompetencji gminy zgłoszone przez mieszkańców gminy Radzymin do wydzielonej części budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 750 000,00 zł, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim.

II. Celem konsultacji jest:

 1. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym  do Budżetu Obywatelskiego;
 2. dokonanie przez mieszkańców wyboru zadań poprzez głosowanie nad pozytywnie zweryfikowanymi projektami zgłoszonymi do  Budżetu Obywatelskiego.

III. Termin konsultacji: od 17.10.2017 r. do 14.12.2017 r.

IV. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. organizacja spotkań i dyżurów konsultacyjnych oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego
  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, mieszczącego się w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34);
 2. przekazywanie mieszkańcom Informacji na temat Budżetu z użyciem różnorodnych kanałów i narzędzi komunikacji społecznej, w tym w Internecie i za pomocą lokalnych mediów, dostosowując je do zróżnicowanych grup mieszkańców, w celu jak najskuteczniejszego informowania o podejmowanych działaniach.
 3. zbierania propozycji projektów na piśmie  lub drogą elektroniczną;
 4. zbieranie opinii na temat zgłoszonych przez mieszkańców projektów zadań za pomocą  elektronicznych lub papierowych kart do głosowania.

 V. Uprawnieni do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać mieszkaniec gminy Radzymin (lub grupa mieszkańców  licząca do 5 osób), który  w dniu zgłoszenia ma ukończone 16 lat.
Miejsce zamieszkania na terenie gminy ustalane jest w oparciu o rejestr meldunkowy, stały spis wyborców lub listę posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

VI. Termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

Ustala się termin zgłaszania zadań  w okresie od  17.10.2017 do 30.10. 2017 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 VII. Zgłaszanie projektów

 1. W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:
 • należą do zadań własnych gminy (tzn. znajdują się w kompetencji gminy);
 • nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami;        
 • nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez gminę i wpisanymi do wieloletniej prognozy finansowej;
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie dwóch lat budżetowych;
 • są zlokalizowane na nieruchomościach pozostających we władaniu gminy, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne;
 • są ogólnodostępne.
 1. Zakres projektów: w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie.
 2. Środki z Budżetu Obywatelskiego są dzielone w następujący sposób:
 • na projekty dotyczące ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie estetyzacji otoczenia, sportu i rekreacji - co najmniej 350 000,00 zł
  z zastrzeżeniem, iż  szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie  może przekroczyć  kwoty 175 000,00 zł;
 • na projekty dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego - co najmniej 250 000,00 zł
  z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć  kwoty 125 000,00 zł;
 • na projekty nieinwestycyjne (kulturalne, społeczne, sportowe itp.) - co najmniej 100 000,00 zł 
  z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć  kwoty 50 000,00 zł.
 1. Celem podziału środków na poszczególne kategorie jest zachęcenie mieszkańców do współpracy i aktywnego uczestnictwa w procesie Budżetu Obywatelskiego, a także równomierne rozłożenie środków na realizację projektów w wydzielonych grupach tematycznych, adekwatnie do zgłoszonych potrzeb społecznych. W związku z tym Burmistrz zastrzega sobie prawo do zmiany podziału środków z Budżetu Obywatelskiego na poszczególne kategorie.
 2. Każdy uprawniony mieszkaniec w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić tylko  jeden projekt.
 3. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, którego wzór określony został w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w formie elektronicznej na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin radzymin.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej).
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, może być złożony przez wnioskodawcę:
 • w formie elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski , lub pocztą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@radzymin.pl, lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu;
 • osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej;
 • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin  z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018 - Projekt”.

VIII. Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów

Weryfikacja projektów  nastąpi w terminie od  31.10.2017 r do 23.11.2017 r.

IX. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

Upublicznienie listy projektów poddanych pod głosowanie  nastąpi do 30.11.2017 r.

X. Głosowanie nad propozycjami projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego  

 1. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy gminy Radzymin.
 2. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych
  w gminie Radzymin oraz - w przypadku osób nie posiadających meldunku w gminie Radzymin  - na podstawie stałego rejestru wyborców oraz bazy danych osób posiadających Radzymińską Kartę Mieszkańca.
 3. Głosowanie nad projektami przeprowadza się poprzez:
 • oddanie głosu elektronicznie - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski ;
 • złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w siedzibie urzędu;
 • złożenie papierowej karty do głosowania w mobilnym punkcie do głosowania;
 • przesłanie papierowej karty do głosowania na adres urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2018 - Głosowanie”.
 1. W przypadku głosowania za pomocą interaktywnej karty dostępnej na stronie internetowej https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski , konieczne jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który głosujący otrzyma poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.
 2. Formularz karty do głosowania można pobrać z Platformy Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski, ze strony internetowej urzędu radzymin.pl, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w punktach do głosowania.
 3. Głosowanie  trwa 14 dni w terminie określonym w harmonogramie.
 • głosowanie przez Internet rozpoczyna się 1 grudnia 2017 r. o godz. 00:01,  a kończy 14 grudnia 2017 r.  o godz. 23:59;
 • głosowanie na kartach papierowych  rozpoczyna się z dniem 1 grudnia 2017 r. a kończy w dniu 14 grudnia 2017 r.  i odbywa się w godzinach podanych w ogłoszeniu o punktach konsultacyjnych (stacjonarnym i mobilnym) lub listownie.

  W przypadku oddania głosu w  formie papierowej o zachowaniu terminu decyduje data  złożenia karty/data wpływu karty do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
 1. Głosowanie odbywa się poprzez wybór tylko jednego projektu za pośrednictwem interaktywnej karty do głosowania lub na papierowej karcie do głosowania.

XI. Ogłoszenie wyników głosowania

       Ogłoszenie  wyników głosowania, czyli listy projektów wybranych do realizacji nastąpi w terminie do 29.12.2017 r.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego  na rok 2018 zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.92.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego  znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl oraz na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin

https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski . Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem 6676852 lub 600 933 916 oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin,  pl. T. Kościuszki 2,  pok. nr 34 lub mailowo: budzetobywatelski@radzymin.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach!

                                                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Radzymina
                                                                                                                                                                                                                                                                    Krzysztof Chaciński

 

 


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

Telefon

22 667 68 52/53